Bošnjački narod nema rješen ustavno-pravni status u Republici Srbiji, jer Bošnjacima još uvijek nije priznato ranije stečeno pravo i položaj konstitutivnog naroda koji su imali u SFRJ.

Bošnjaci Sandžaka žive u državi Srbiji koja je pravosnažnim presudama Međunarodnog suda pravde i Haškog tribunala proglašena krivom za zločin genocida i druge zločine izvršene nad Bošnjacima u Bosni i Hercegovini i Sandžaku.

Bošnjaci Sandžaka, u periodu od 1990. do 2000. godine su preživjeli organizovani državni teror od strane režima Slobodana Miloševića.

Zločini u Štrpcima, Sjeverinu, Kukurovićima, otmice, ubistva, montirani-politički procesi, vojno-policijska tortura kroz koju je prošlo 17.500 Bošnjaka, kao i drugi zločini koji su počinjeni nad Bošnjacima, do danas nisu rasvijetljeni niti su odgovorni za njih kažnjeni.

Srpska vojska, policija i druge službe bezbjednosti izvršili su najsvirepije i najteže zločine nad Bošnjacima Sandžaka za koje do danas niko nije odgovarao niti su ti zločini rasvijetljeni.

Iz tih razloga, dok se ti zločini ne rasvijetle i počinioci kazne Bošnjaci Sandžaka srpsku vojsku, policiju i druge službe bezbjednosti, sa punim pravom, doživljavaju, kao prijeteću oružanu silu i objektivnu opasnost po život.

Nacionalna struktura zapošljenih u sudstvu, tužilaštvu, policiji i drugim državnim organima i službama sa javnim ovlašćenjima u Sandžaku, nije usaglašena sa nacionalnom strukturom stanovništva u sandžačkim opštinama.

Socio-ekonomski položaj Bošnjaka u Sandžaku je težak i neodrživ i posljedica je diskriminatorske politike državnih organa Srbije prema Bošnjacima i regiji Sandžak.