VIJEĆE EVROPE: Srbija treba ojačati manjiska vijeća

VIJEĆE EVROPE: Srbija treba ojačati manjiska vijeća

Srbija je ostvarila napredak u obuci nastavnika za nastavu na manjinskim jezicima, ali zabrinjava postojanje relativno visokih pragova za formiranje manjinskih odjeljenja kao i ukidanje predškolske nastave na romskom jeziku, navodi se u danas objavljenom izvještaju ministarskog komiteta Vijeća Evrope.

U izvještaju se navodi da je napredak ostvaren i u objavljivanju udžbenika, radio i televizijskim emisijama i brojnim kulturnim aktivnostima na manjinskim jezicima.

Manjinski jezici su najprisutniji u programima u Vojvodini, piše u izvještaju, ali da privatizacija medija sveukupno smanjuje količinu programa na manjinskim jezicima na lokalnom nivou.

Također, u praksi se rijetko koristi mogućnost korišćenja manjinskih jezika pred sudovima ili u administraciji. Izuzetak od toga je, ponovo, Vojvodina.

Navedena je i potreba za jačanjem Nacionalnih vijeća nacionalnih manjina.

Srbiji je preporučeno da kao pioritetna riješi pitanja odgovarajuće nastave romskog i ukrajinskog jezika u predškolskim ustanovama, osnovnim i srednjim školama, i proširi učenje njemačkog, češkog i drugih jezika.

Preporuke su date i u pogledu omogućavanja emisija na manjinskim jezicima, upotrebe tih jezika u pravosuđu i administraciji, jačanje nacionalnih vijeća nacionalnih manjina i promovisanja svijesti i tolerancije u srpskom društvu prema manjinskim jezicima i kulturi kao sastavnom dijelu nasleđa Srbije.

(Beta)

CIVILNA ZAŠTITA KAO EFIKASAN METOD PRILIKOM POŽARA I DRUGIH NEPOGODA

CIVILNA ZAŠTITA KAO EFIKASAN METOD PRILIKOM POŽARA I DRUGIH NEPOGODA

Sistem civilne zaštite je u Jugoslaviji uveden 1960-ih i dokazao se kao vrlo efikasan u slučajevima različitih nepogoda. Civilna zaštita podrazumijeva organizaciju na lokalu, gdje se najbolje i prepoznaju problemi i opasnosti, i to blagovremenu organizaciju u smislu stalne pripremljenosti za eventualne nepogode.

Sandžačka spasilačka društva i organizacije su i prilikom poplava 2014. koje su zahvatile širi region, pokazale da su na nivou zadataka i uzele su učešća u akcijama po ugroženim područjima u Srbiji. To govori da Sandžak nije u deficitu i sa osposobljenim ljudskim ali i drugim potencijalima. Ipak, protekla godina u Novom Pazaru, pa i duži period, obilježeni su požarima od kojih su neki imali i jako tragične posljedice.

Te dvije činjenice, kao i nebriga države i katastrofalno stanje u Vatrogasnoj službi, nameću obavezu što hitnijeg organiziranja i djelovanja. U toku proteklog marta mjeseca, gradska skupština Novog Pazara, skupština opštine Tutin i Sjenica, na prijedlog odborničkih grupa SDA Sandžaka, donijele su zasebno odluke o formiranju civilne zaštite na teritorijama ove tri opštine, a koje su i objavljene u Službenim listovima.

Sada, nakon što je osiguran pravni okvir, preostaje opšte uključivanje i podrška svih subjekata, svakako u prvom redu i građana, da bi organiziranje civilne zaštite zaživilo i na taj način se adekvatno odgovorilo na sve eventualne nepogode u budućnosti.